Adatkezelési tájékoztató 2018-09-25T11:57:14+00:00

Adatkezelési tájékoztató

https://www.huke.hu

A https://www.huke.hu weboldal látogatására vonatkozó adatokkal kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatjuk a látogatókat, mint érintetteket.

Elkötelezettek vagyunk ügyfeleink és partnereink személyes adatainak védelmében. Az információs önrendelkezési jog maradéktalan érvényesülése érdekében kiemelten kezeljük ügyfeleink és weboldalunk látogatóinak személyes adatai maximális védelmét. A személyes adatokat körültekintően, bizalmasan, a hazai és Európai Uniós jogszabályok által előírt kötelezettségeknek megfelelően kezeljük, gondoskodunk az adatok biztonságáról, megtesszük a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó hatályos jogszabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Jogszabályok

Adatvédelmi nyilatkozat kialakításakor az alábbiakban felsorolt vonatkozó hatályos jogszabályokat és ajánlásokat vettük figyelembe:

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (GDPR)
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról (Infotv)
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság határozatai, ajánlásai
  http://naih.hu

Az adatkezelő

Az alábbi társaságok a GDPR 26. cikk szerint közös adatkezelőnek minősülnek, mivel az adatkezelés célját és eszközeit közösen határozzák meg:

 • ARW MAGYARORSZÁG Kft. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 65., cégjegyzékszám: Cg. 20-09-075860, cégjegyzéket vezetőbíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 25016844-2-20),
 • Soproni HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9600 Sárvár, Ikervári u. 23., cégjegyzékszám: Cg. 18-09-112417, cégjegyzéket vezetőbíróság: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 14537387-2-18),
 • Sárvári HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9600 Sárvár, Ikervári u., cégjegyzékszám: Cg. 18-09-104978cégjegyzéket vezetőbíróság: Szombathelyi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 12799776-2-18), valamint
 • Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 65., cégjegyzékszám: Cg. 20-09-064034, cégjegyzéket vezetőbíróság: Zalaegerszegi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 11770673-2-20)

Az adatkezelő elérhetősége

 • ARW MAGYARORSZÁG Kft., cím: 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 65., e-mail: hukeinfo@veolia.hu
 • Soproni HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság, cím: 9600 Sárvár, Ikervári u. 23., e-mail: hukeinfo@veolia.hu
 • Sárvári HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság cím: 9600 Sárvár, Ikervári u. 23., e-mail: hukeinfo@veolia.hu
 • Zalai HUKE Hulladék Kezelési Korlátolt Felelősségű Társaság cím: 8900 Zalaegerszeg, Posta u. 65., e-mail: hukeinfo@veolia.hu

A https://www.huke.hu honlappal kapcsolatos adatkezelések

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése

Oldalunk számos olyan kapcsolódási/ugró pontot (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért felelősséget nem vállalunk. Ha a kapcsolódási pontok használatával más cégek, szervezetek weboldalára lép, kérjük, olvassa el ezen oldalak Adatvédelmi Nyilatkozatát is.

Google Analytics

A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies/ oldalon ad részletes tájékoztatást. A Google Analytics-ról bővebben az alábbi linken tájékozódhat: https://www.google.com/analytics/terms/hu.htmlAnonim látogatóazonosító (“cookie” vagy „süti”) használata

A weboldalunk látogatásakor a felhasználó által használt böngészőprogram anonim látogatóazonosítót helyezhet el a felhasználó számítógépén, annak érdekében, hogy weboldalunkon testreszabott szolgáltatásokat vehessen igénybe. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütikezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Az anonim látogatóazonosító nem tartalmaz a felhasználóra vonatkozó személyes adatokat és semmilyen módon nem képes azonosítani a felhasználó személyét.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérése

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (2016/679 EU adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal

Az adatkezelés időtartama: harminc perc

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a honlap szolgáltatásainak nem teljeskörű igénybevehetősége, analitikai mérések pontatlansága

A sütit a felhasználó törölni tudja saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. Általában a böngészők az Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

Kapcsolat menüpont adatkezelése

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, információ nyújtása

Az adatkezelés jogalapja: GDPR (2016/679 EU adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám

Az adatok megismerésére jogosultak: ügyvezetők, technikus

Az adatkezelés időtartama: az adatok megadásától az adatkezelés céljának megvalósulásáig, illetve azok visszavonásáig

Adatfeldolgozó: az adatkezelő nem vesz igénybe adatfeldolgozót

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: emailben való kapcsolattartás elmaradása

Adatbiztonság

Az adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a megfelelő adatbiztonság fennálljon. Az adatkezelő megfelelő intézkedésekkel védi az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Felhasználói jogok, jogérvényesítés

Az érintettek jogai: Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási – és tiltakozási jogával, kérheti az adatkezelés korlátozását az adatkezelő elérhetőségein.

Az érintetti jogok tartalma:

Hozzáférési jog – az érintettnek joga van tájékoztatást kapni az adatkezelő által feldolgozott személyes adatairól, továbbá joga van az ezen adatokhoz való hozzáféréshez.

Helyesbítéshez való jog – az érintettnek joga van kérni személyes adatainak módosítását vagy frissítését, amennyiben az adatok pontatlanok vagy hiányosak.

Törléshez való jog – az érintettnek joga van kérni személyes adatainak törlését.

Korlátozáshoz való jog – az érintettnek joga van kérni, hogy az adatkezelő ideiglenesen vagy véglegesen függessze fel személyes adatai összességének vagy egy részének feldolgozását.

Kifogásolási jog:

–           az érintettnek joga van ahhoz, hogy bármikor kifogást emeljen a személyes adatai adatkezelő által történő feldolgozása ellen az érintett adott helyzetéhez kapcsolódó okokból kifolyólag,

–           az érintettnek joga van ahhoz, hogy kifogást emeljen személyes adatai közvetlen értékesítési célokból történő feldolgozása ellen.

Az adatok hordozhatóságához való jog – az érintettnek joga van ahhoz, hogy személyes adatairól elektronikus formátumú másolatot kérjen, valamint ahhoz, hogy a személyes adatait egy másik fél szolgáltatásában való használat céljából továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alóli mentesüléshez való jog – az érintettnek joga van ahhoz, hogy mentesüljön egy kizárólag egy automatizált döntéshozatal alapján meghozott döntés alól, ideértve a profilkészítést is, amelynek során a meghozott döntés joghatással lenne az érintettre, illetve hasonlóan jelentős hatással járna.

Az adatkezelő az érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályok által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél, továbbá az adatvédelmi hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Panasz a Veolia Társaságcsoport adatvédelmi tisztviselőjénél

Amennyiben az ARW MAGYARORSZÁG Kft. adatkezelésével problémája van, forduljon a Veolia Társaságcsoport adatvédelmi tisztviselőjéhez az adatvedelmi.felelos@veolia.com e-mail címen.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék előtt indítja meg. (A bíróságok elérhetőségei: http://birosag.hu) Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű a panaszt legelőször az adatkezelőnek elküldeni.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:5.

Telefon: 06 1 391 1400, Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu